Sodo vandens išjungimas

Spalio 21-ą dieną išjungiami sodo vandentiekio siurbliai. Vandens bus tiek, kiek yra bokštuose. Kai jau vanduo netekės vamzdžiais, prašome atsukti kranus ir išleisti vandenį.

Categories: Naujienos | Leave a comment

Vandentiekio tinklo plėtra

Informuojame, kad baigta Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (toliau – BP) baigiamojo etapo sprendinių derinimo Teritorijų planavimo komisijoje stadija.

Kviečiame su suderintais BP sprendiniais susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , Vilniaus miesto savivaldybėje (Konstitucijos pr. 3, pirmo aukšto fojė) ir Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt skilties „Miesto plėtra“ dalyje „Vilniaus miesto bendrasis planas“ / „Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas“. Galiojančio BP bei parengto BP sprendinių pagrindinio brėžinio lyginamąją interaktyvią versiją galite rasti adresu https://atviras.vplanas.lt/BP1/.

Pateikiame Svetainei-vandentiekis, nuotekos dalį (spausti pabrauktą tekstą).

 

Categories: Naudinga informacija, Naujienos | Leave a comment

Vandens tyrimai

Sodininkų bendrijoje “Informatikas” atlikti vandens tyrimai – šulinio vandens ir gręžinio vandens. Šulinio vanduo atitinka nomas. Gręžinio vandenyje (60 metrų gylio) geležies (Fe) norma viršija normas. Protokolai:

Šulinio vandens Vandens tyrimai_Sulinys_2018_06_25_09_26_10

Gręžinio vandens (60 m gylio) Vandens tyrimai-grezinys__2018_06_21_16_06_48

Categories: Naudinga informacija | Leave a comment

Kviečiame į susirinkimą

SODININKŲ BENDRIJOS „INFORMATIKAS“ NARIŲ DĖMESIUI!

 

2019 m. rugsėjo 1 d. (sekmadienį) 12 val. šaukiamas bendrijos narių susirinkimas, kuris įvyks
Pagubės sodų 1–osios g. 37
.

 

    DARBOTVARKĖ:

        1. Bendrijos valdybos pirmininko ataskaita.

        2. Bendrijos revizoriaus ataskaita.

        3. Bendrijos valdybos, valdybos pirmininko, revizoriaus rinkimai.

        4. Bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos 2019 m. tvirtinimas.

        5. Metinio mokesčio VS „Sodai“ 1,50 eurų už vieną narį tvirtinimas.

        6. Einamieji reikalai, diskusijos, kiti klausimai.

 

 

Pagal LR sodininkų bendrijų įstatymo 16 str. 10 p. nuostatas, bendrijos narių susirinkimas laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, Bendrijos narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip po 14 dienų gali būti sušauktas pakartotinis Bendrijos narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Pakartotiniam susirinkimui netaikomas kvorumo reikalavimas. Pakartotinis Bendrijos narių susirinkimas šaukiamas 2019 m. rugsėjo15 d. 12 val. toje pačioje vietoje.

 

SU BENDRIJOS VALDYBOS PIRMININKO IR REVIZORIAUS ATASKAITOMIS, 2019 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS PROJEKTU GALIMA SUSIPAŽINTI, SUDERINUS TEL. 8 602 20552 SU BENDRIJOS VALDYBOS PIRMININKE, SODININKŲ BENDRIJOS BUVEINĖJE.

BENDRIJOS VALDYBA

Categories: Įstatai | Leave a comment

Žaliųjų atliekų konteineriai

Ecoservice teikia naują paslaugą – žaliųjų atliekų konteinerius, išvežamus visą vasaros sezoną iki lapkričio mėnesio už fiksuotą 65 Eurų sumą visam sezonui. Manau, kad sodų bendrijoje toks konteineris yra būtinas, nes iki šiol pasitaiko mūsų bendrijoje, kad atliekos deginamos arba vežamos į mišką.

https://ecoservice.lt/vilnius/zaliuju-atlieku-tvarkymas/

 

Categories: Įstatai | Leave a comment

Teismų praktika sodininkų bendrijų klausimais

Vilniaus susivienijimas “Sodai” informuoja savo narius apie teismų praktiką svarbiais sodininkų bendrijų klausimais

  1. Dėl teisės normų, reglamentuojančių sodininkų bendrijų teisę ne aukciono tvarka (lengvatinėmis sąlygomis) pirkti bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypus, aiškinimo ir taikymo

arba

Dėl draudimo sodininkų bendrijai parduoti tretiesiems asmenims lengvatinėmis sąlygomis išpirktą valstybinę bendrojo naudojimo žemę

Informuojame, kad 2019 m. vasario 13 d. įsigaliojo Lietuvos aukščiausiojo teismo nutartis Byla e3K-3-18-248/2019 Dėl teisės normų, reglamentuojančių sodininkų bendrijų teisę ne aukciono tvarka (lengvatinėmis sąlygomis) pirkti bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypus, aiškinimo ir taikymo.

Ginčo esmė:

Sodininkų bendrija lengvatinėmis sąlygomis iš valstybės išsipirko valstybinį bendrojo naudojimo žemės sklypą, skirtą rekreacijai ir statiniams statyti. Pagal šios žemės įsigijimo tikslą (tikslas buvo nurodytas Bendrijos narių susirinkimo protokole) ir naudojimo būdą Bendrija turėjo planuoti ją naudoti tik Bendrijos reikmėms, tačiau šis žemės sklypas buvo suskirstytas mažesniais sklypais, kurie vėliau buvo parduoti tretiesiems asmenims (sodininkų bendrijos nariams).

Ginčas kilo dėl to, kad Bendrija turėjo ketinimą išsipirktą valstybinės žemės sklypą naudoti ne bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai, o su įsigijimo tikslu nesuderinamiems poreikiams (perparduoti ginčo žemės sklypo dalis fiziniams asmenims). Teismas sprendė, kad, pardavus žemę fiziniams asmenims, buvo pasinaudota lengvatinėmis sąlygomis, nukrypta nuo reikalavimo naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą, leidžiant jiems ją įsigyti ir taip pažeidžiant imperatyviąsias Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintų Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklių, Žemės įstatymo 2 straipsnio 16 dalies, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/D1-40 1.1 punktu patvirtintą Žemės naudojimo būdų turinio aprašo 18 punkto normas.

Lietuvos aukščiausiasis teismas konstatavo:

Valstybinės žemės sklypo socialinė paskirtis yra ta, kad žemė būtų naudojama pagal nustatytą pagrindinę tikslinę jos naudojimo paskirtį ir teiktų visuomeninę naudą. Žemės santykiai turi būti tvarkomi atsižvelgiant į įstatymuose įtvirtintus žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo teisių apsaugos, būtinybės žemę naudoti pagal pagrindinę tikslinę paskirtį ir kitus principus.

Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklių 3 punkte nurodyta, kad pagal šias Taisykles sodininkų bendrijos turi teisę pirkti mėgėjų sodo teritorijoje esančius valstybinės žemės sklypus – bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypus, naudojamus bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai (3.2.1 punktas), bei įsiterpusius valstybinės žemės sklypus, reikalingus bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai (3.2.2 punktas); šie sklypai turintiems teisę juos įsigyti subjektams parduodami be aukciono (4 punktas).

Nurodytos teisės normos, nustatančios sodininkų bendrijų teisę pirkti jų teritorijoje esantį bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypą lengvatine – ne aukciono – tvarka, bendrijų naudai suvaržo žemės savininko, t. y. valstybės, teisę disponuoti žeme kitais, efektyvesniais, būdais, teikiančiais valstybei didžiausią naudą. Dėl to ši teisė suteikiama tik esant įstatyme nustatytoms sąlygoms.

Taigi teisės aktai labai aiškiai apibrėžia, kad būtent sodininkų bendrijoms, o ne atskiriems asmenims yra suteikiama teisė lengvatine tvarka įsigyti sodininkų bendrijos teritorijoje esančius bendrojo naudojimo valstybinės žemės sklypus, naudojamus bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai. Šios nuostatos yra imperatyvios. Lengvatinę (be aukciono) tokių sklypų įsigijimo tvarką lemia jų naudojimo būdas. Sodininkų bendrijos gali įsigyti ne bet kokius, o būtent bendrojo naudojimo žemės sklypus.

Dėl sodininkų bendrijos teisinio statuso ir teisės disponuoti mėgėjų sodo bendrojo naudojimo žeme

CK 2.74 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad viešieji juridiniai asmenys turi specialųjį teisnumą, t. y. jie gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jų steigimo dokumentams ir veiklos tikslams. Minėta, kad sodininkų bendrija yra pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu. Taigi sodininkų bendrija, kaip viešasis juridinis asmuo, turi specialųjį teisnumą. Bendrijos įstatų 12 punkte nustatyti tokie Bendrijos veiklos tikslai – įgyvendinti Bendrijos narių bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu; puoselėti ir tausoti gamtą ir kraštovaizdį.

Sodininkų bendrijų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendrijos narių susirinkimo išimtinė kompetencija, inter alia, 8 punkte – teisė nustatyti disponavimo bendrijos turtu ir lėšomis tvarką, spręsti lėšų skolinimosi bei pajamų paskirstymo klausimus; 15 punkte – teisė spręsti bendrijos bendrojo naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus.

Teisėjų kolegija pažymi, kad, priešingai nei teigiama kasaciniame skunde, ši sodininkų bendrijos narių susirinkimo kompetencija negali būti aiškinama kaip suteikianti susirinkimui absoliučią laisvę disponuoti bendrijos bendrojo naudojimo turtu, neatsižvelgiant į bendrijos specialųjį teisnumą ir imperatyviąsias teisės aktų nuostatas.

Teisės aktai nustato aiškų ir konkretų sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypo naudojimo būdo turinį, t. y. sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemė skirta tik bendram viešam naudojimui – bendrojo naudojimo statiniams ir įrenginiams statyti bei eksploatuoti, taip pat rekreacijai ir kitiems bendriems veiksmams. Sutiktina su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad mėgėjų sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė dėl jos naudojimo būdo, skirto visų sodininkų bendrijos narių bendriems interesams tenkinti, negali nuosavybės teise priklausyti atskiriems (pavieniams) sodininkų bendrijos nariams ar kitiems privatiems asmenims. Perleidusi bendrojo naudojimo žemę privatiems asmenims Bendrija neturi galimybės užtikrinti, kad sklypas būtų naudojamas bendriems visų Bendrijos narių interesams tenkinti.

PLAČIAU TEISMO NUTARTĮ GALIMA PASISKAITYTI ČIA

 

  1. Dėl ne bendrijos narių mokamų mokesčių Bendrijai (konkrečiau bendrijos administravimo išlaidos (alga pirmininkui, buhalteriui))_Apeliacinė instancija

Ginčo esmė:

Sodininkų bendrija kreipėsi į teismą dėl ne bendrijos nario, kuris sodininkų bendrijai nemoka mokesčių. Vilniaus apygardos teismo 2016-02-22 nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-883-450/2016 konstatuota, kad kiekvienas sklypo savininkas, nepaisant to, yra jis sodininkų bendrijos narys ar ne, yra bendrojo naudojimo objektų bendraturtis. Bendraturčio pareiga padengti bendro turto eksploatavimo išlaidas atsiranda daiktinės teisės pagrindu (CK 4.76 straipsnis), proporcingai savo nuosavybės daliai nepriklausomai nuo to, naudojasi bendraturtis bendru turtu ar ne, o atsisakyti mokėti gali tik tų  paslaugų, kurios teikiamos asmeniniams sodo savininkų poreikiams tenkinti. Vilniaus apygardos teismo 2016-02-22 nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-883-450/2016 konstatuota, kad mokesčiai <bendrijos administravimo mokesčiai, t.y. alga bendrijos pirmininkui ir buhalteriui> nėra tiksliniai bendrojo naudojimo objektų priežiūros mokesčiai;

Bendrija ieškinio reikalavimų pagrįstumą neįrodė, nes nebuvo neišskirta konkreti nurodytų mokesčių dalis skirta bendrojo naudojimo objektų priežiūrai.

Ne bendrijos narys teigė, jog neturi pareigos mokėti atlyginimą bendrijos valdymo organams, ar kitiems bendrijos darbuotojams, nes bendrijos valdymas ir darbo užmokesčio mokėjimas bendrijos valdymo organams bei kietiems darbuotojams nesiejamas su būtinomis išlaidomis bendrojo naudojimo objektams išlaikyti. Taip pat Bendrijos valdymas ir darbo užmokesčio mokėjimas bendrijos valdymo organams bei kietiems darbuotojams nesiejamas su būtinomis išlaidomis bendrojo naudojimo objektams išlaikyti, kadangi objektai gali būti administruojami ir nesant bendrijos.

Apeliacinės instancijos teismas konstatavo:

Analizuojant SBĮ nuostatas matyti, kad pagal SBĮ 3 straipsnio 1 dalį sodininkų bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjų sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu. Iš aptariamos įstatymo nuostatos matyti, jog sodininkų bendrijos tikslas įgyvendinti ne tik bendrijos narių, tačiau visų sodininkų teises ir pareigas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu. SBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad asmenys, kurie mėgėjų sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti bendrijos nariais, išstoję iš bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie įsigyja žemės sklypą, turi vienodas pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, kaip ir bendrijos nariai. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokia įstatymo nuostata reiškia, jog tiek sodininkai, esantys Bendrijos nariais, tiek sodininkai, nesantys Bendrijos nariais turi vienodos apimties pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, kadangi įsteigus Bendriją, bendrojo naudojimo objektų naudojimą ir priežiūrą užtikrina Bendrija. Apeliacinės instancijos teismas papildomai atkreipia dėmesį ir į tai, kad SBĮ 7 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad asmenys, išstoję iš bendrijos, už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais atsiskaito pagal bendrijos pateiktas sąskaitas. Tai, kad kiti, ne sodininkų bendrijos nariai, turi pareigą atsiskaityti už jiems teikiamas paslaugas nurodyta ir SBĮ 22 straipsnio 5 dalyje. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs lingvistinę SBĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatos formuluotę, taip pat joje esant terminą „už visas paslaugas“ sprendžia, jog aptariama nuostata numato pareigą ne bendrijos nariui apmokėti ir Bendrijos mokamą atlyginimą samdomiems darbuotojams. Vien ta aplinkybė, jog atsakovas nėra Bendrijos narys nepaneigia aplinkybės, jog Bendrijos samdomi darbuotojai neatlieka pareigų, skirtų Bendrijos bendrojo naudojimo objektams administruoti, taip pat kitų pareigų, susijusių su bendru Bendrijos tinkamu teisių ir pareigų užtikrinimu. Bendrojo naudojimo objektų administravimas ir priežiūra sudaro pagrindinę bendrijos veiklą, bendrijos veikla susijusi su visų bendraturčių interesais, todėl negalima nustatyti, kokia dalis bendrijos pirmininko paslaugų yra teikiama visiems sodininkams (ne bendrijos nariams, kitiems asmenims), o kokia – išimtinai bendrijos nariams. Aptarto teisinio reguliavimo pagrindu sprendžiama, kad atsakovas, nesantis Bendrijos nariu, turi proporcingai prisidėti ir prie sodininkų bendrijos išlaidų, skirtų Bendrijos darbuotojų darbo užmokesčiui. Vertinama, kad administravimo išlaidos, į kurias įeina bendrijos valdymo išlaidos, t. y. atlyginimas bendrijos pirmininkui ir buhalteriui turėtų būti paskirstytos visiems sodininkams, o ne tik bendrijos nariams. Analogiškos praktikos laikosi ir kiti apygardų teismai (Vilniaus apygardos teismo 2018-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1483-431/2018, nutarties 27 punktas; Vilniaus apygardos teismo 2013-06-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1080-565/2013; Klaipėdos apygardos teismo 2012-02-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-71-538/2012).

PLAČIAU TEISMO NUTARTĮ GALIMA PASISKAITYTI ČIA

 

  1. Dėl statybų mokesčio

Vilniaus susivienijimas „Sodai“ pastebėjo, kad kai kurių sodininkų bendrijų narių susirinkimai yra priėmę sprendimus dėl statybų mokesčio sodininkų bendrijoje. Susirinkimų sprendimuose dažniausiai konstatuojama, kad tie asmenys, kurie vykdo statybas savo privačiame sklype, privalo į bendrijos kasą įmokėti tam tikrą sumą už kelių sugadinimą. Tokios įmokos prašoma iš visų besistatančių asmenų, nesvarbu, ar buvo sugadintas kelias (keliai) ar ne, o kartais statybos išvis nepradėtos.

Informuojame, kad šis mokestis yra neteisėtas.

Teismas yra pasisakęs, kad civilinės atsakomybės taikymui (civilinė deliktinė atsakomybė žemės sklypo savininkams, jeigu bus padarytas kelio sugadinimas ar kitokia žala) būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, padarytą žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį, taip pat kaltę. Nenustačius bent vienos iš nurodytų sąlygų, deliktinė civilinė atsakomybė negalima. Jei žala padaryta bendrijos keliams nėra konstatuota, o mokestinė našta perkeliama tik daliai bendrijos narių, bet ne visiems bendrijos nariams, yra konstatuojama kaip prieštaravimai imperatyviosioms teisės normoms. Bendrijos nariai moka mokesčius bendrijai proporcingai savo daliai. Atskiro mokesčio skiriamo kelių remontui nustatymas tik statantiems ar rekonstruojantiems namus, t.y. siauram bendrijos narių ratui, pažeidžia CK 4.76 str. straipsnio įtvirtintą principą bei solidarumo, lygiateisiškumo, demokratiškumo ir tarpusavio susitarimo principus.

Categories: Naudinga informacija | Leave a comment

Vasaros vanduo išjungtas

Jau išjungtas vasaros vanduo. Prašome patikrinti, ar jūsų sklype atsukti kranai ir išleistas vanduo.

Categories: Įstatai | Leave a comment

Atliekų konteineriai

20181014_124421.jpg

Pagubės sodų 9ojoje gatvėje, prie miško, stovi mūsų bendrijai priklausantys atliekų konteineriai.

Konteineriai skirti po rūšiavimo likusioms buitinėms atliekoms. Į juos draudžiama mesti žalias atliekas bei statybines atliekas.

Categories: Įstatai | Leave a comment

Sodininkų atliekų tvarkymas 2019 metais

2018 m. rugpjūčio 27 d. Vilniaus susivienijimas “Sodai”, kreipėsi į Vilniaus miesto merą, Vilniaus miesto savivaldybės paslaugų ir miesto ūkio komiteto pirmininkę bei LR Vyriausybės atstovę Vilniaus apskrityje dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą sodininkų bendrijose.

Mūsų raštas:

“Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2017 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. 1-818 patvirtino „Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – Nuostatai). Nuostatų 24 – 24.4. p.p. buvo numatyta, jog kintamoji Rinkliavos dedamoji netaikoma tiems atliekų turėtojams, kurie deklaruoja, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslauga jiems nereikalinga, nes apmokestinamas turtas nenaudojamas ir tai įrodo pateikdami atitinkamus dokumentus.

Šie Nuostatų punktai palietė ir Vilniaus miesto sodininkų bendrijas bei jų narius, kurie savo sklypais naudojasi tik sezono metu (nuo balandžio iki rugsėjo imtinai). Daugiausia tai senjorai, kurie gyvena mieste ir moka už komunalines atliekas pagal deklaruojamą gyvenamąją vietą. Ši gyventojų kategorija turi mažiausias pajamas ir, svarbiausia, nėra faktiniai atliekų turėtojai ne sezono metu.

Sodininkų bendrijos, išsipirkusios bendrojo naudojimo žemę iš valstybės atskirai, nėra atliekų turėtojai, kadangi bendrijose turintys sklypus asmenys apmoka už susikaupusias atliekas.

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2018 m. kovo 21 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1450 „Dėl Tarybos 2017 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šiuo sprendimu patvirtintų Nuostatų 36 punkte atsirado nuostata: „Kintamoji Rinkliavos dedamoji neskaičiuojama atliekų turėtojams (išskyrus į sodininkų bendrijų teritoriją patenkančių žemės sklypų kategoriją …>), kurie VASA deklaruoja, kad komunalinių atliekų surinkimo paslauga jiems bus nereikalinga, nes apmokestinamas nekilnojamasis turtas yra arba bus nenaudojamas tam tikrą laikotarpį (ne trumpesnį kaip trys mėnesiai per tuos pačius kalendorinius metus ir ne ilgesnį kaip vieni metai) ir pateikia prašymą (4 priedas) bei dokumentus, įrodančius nesinaudojimo nekilnojamuoju turto objektu laikotarpį“.

Esame įsitikinę, kad ši nuostata yra diskriminacinė, neteisinga ir neteisėta sodininkų bendrijų ir asmenų, turinčių sklypus sodininkų bendrijų teritorijoje, atžvilgiu.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 1-1450 patvirtintų Nuostatų 36 p. prieštarauja LR Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimui Nr. 384 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo pakeitimo“ patvirtintų Taisyklių 29 p.: „Kintamąją įmoką moka nekilnojamojo turto objektų savininkai, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo paslauga suprantama kaip faktinis mišrių atliekų paėmimas iš objekto savininko“.

Tų pačių Taisyklių 30 p.: „Kintamosios įmokos dedamosios nemoka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, savivaldybių nustatyta tvarka deklaravę, kad tam tikrą laikotarpį (ne trumpesnį kaip vienas metų ketvirtis ir ne ilgesnį kaip vieni metai) nebus naudojamasi nekilnojamojo turto objektu ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinės atliekos nebus surenkamos“.

Parašyta taip aiškiai, kad aiškiau nebūna.

Kažkodėl Vilniaus miesto savivaldybės atsakingi darbuotojai, teikę savivaldybės Tarybai Nuostatų projektą bei Tarybos nariai nepaisė akivaizdžių dviejų norminių aktų prieštaravimo vienas kitam ir patvirtino neteisingą ir neteisėtą tvarką.

Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus (toliau – VASA) darbuotojai, vadovaudamiesi Nuostatų 36 p. nepriima iš sodininkų bendrijų ir sodininkų prašymų dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokėjimo. Atsižvelgiant į neteisėtą ir diskriminacinę Nuostatų 36 p. redakciją sodininkų bendrijos ir asmenys, turintys sklypus sodininkų bendrijų teritorijoje, deklaruojantys kitą gyvenamąją vietą nusiteikę nemokėti už faktiškai neteikiamas paslaugas.

Gerb. Mere, Komiteto pirmininke, LR Vyriausybės atstove Vilniaus apskrityje, prašome pagal savo kompetencijas imtis operatyvių veiksmų, kad būtų pašalinta sodininkų bendrijoms ir asmenims, turintiems sklypus sodininkų bendrijų teritorijoje, deklaruojantiems kitą gyvenamąją vietą, neteisėta ir diskriminacinė Vilniaus miesto Tarybos  2018 m. kovo 21 d. sprendimu  Nr. 1-1450 patvirtintų nuostatų 36 p. redakcija, išbraukiant žodžius „išskyrus į sodininkų bendrijų teritoriją patenkančių žemės sklypų kategoriją“.

Vilniaus miesto sodininkų bendruomenė tikisi teigiamo ir greito sprendimo.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kadangi LR Vyriausybės Vilniaus apskrityje tarnyba mums atsakė, kad jie negauna paaiškinimų iš Vilniaus miesto savivaldybės (jų raštą prisegame), vakar, 2018-10-09 pakartotinai kreipėmės į Vilniaus miesto merą, ar kažkas yra daroma dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-01 sprendimu Nr. 1-818 patvirtintų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatų 36 punkto ištaisymo.

Šiandien gavome neoficialų atsakymą iš Vilniaus miesto savivaldybės:

“Jūsų nuogąstavimai žinomi, buvome apie tai kalbėję ir susitikimo metu. Šiuo metu rengiamas rinkliavos nuostatų projektas,  tvarka peržiūrėta, laikinų sodininkų nenumatoma apmokestinti, nebent toks pageidaus konteinerio vasarai, tada jam tektų mokėti kintamą rinkliavos dalį už konteineryje pašalintų atliekų svorį. Tai tų problemų neliks. Taigi planuojama, kad tik tie sodininkai, kurių namas registre figūruoja kaip individualus, mokės rinkliavą pagal individualių namų kategoriją, tuo tarpu nebus apmokestinti nei žemės sklypai, nei pastatai soduose be registruotų gyventojų. Tačiau ši sodininkų dalis negalės pretenduoti į individualius konteinerius, jie atliekas galės šalinti bendro naudojimo konteineryje, nes pagal atliekų tvarkymo taisykles toks galėtų būti pastatomas tokiems atvejams, bet tik suderinus su sodų bendrijos pirmininku privažiuojamą vietą. Neradus vietos, nebus nei tokio konteinerio. Rinkliavos nuostatus planuojame teikti tarybai jau spalio mėn.  “

Categories: Naujienos | 1 Comment

Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklo plėtros

Iškilus daug klausimų ir neaiškumų dėl UAB “Vilniaus vandenys” vykdomos kvartalinės vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros, 2018 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus susivienijimas “Sodai” kreipėsi į UAB “Vilniaus vandenys”.

“Vilniaus susivienijimo „Sodai“ nariai (sodininkų bendrijos) teiraujasi dėl UAB „Vilniaus vandenys“ vandentiekio ir nuotekų centralizuotai tvarkomų tinklų plėtros. Pasikliaudami Jūsų organizacijos atsakingų darbuotojų patikinimais, jog sodininkų bendrijos, pateikę paraiškas dėl prisijungimo prie centralizuotų tinklų, užsakytų projektinius darbus, vėliau bus reitinguojamos ir, galimai, bus įtrauktos į UAB „Vilniaus vandenys“ vykdomus tinklų plėtros planus. Kai kurios sodininkų bendrijos, susirinkimams pritarus, kaupia lėšas, užsako projektinius darbus, tačiau neturi jokių garantijų, kad bus įtrauktos į Jūsų organizacijos planuojamą tinklų plėtrą.

Sodininkų bendrijoms, įvykdžius visus parengiamuosius darbus ir investavus į projektinius darbus, tačiau vėliau gavus neigiamą UAB „Vilniaus vandenys“ atsakymą dėl galimybės naujiems vartotojams prisijungti prie centralizuotų tinklų, kiltų sodininkų pagrįstas nepasitenkinimas.

Prašytume dar kartą patikslinti ir viešai paskelbti UAB „Vilniaus vandenys“ planuojamus artimiausiais metais centralizuotų tinklų plėtros planus.”

Gautas atsakymas – Vilniaus susivienijimas Sodai.

Categories: Naujienos | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.